Jakub NAVRÁTIL

Bachelor's thesis

Vhodná pohybová aktivita při oslabení pohybového systému v oblasti trupu.

Appropriate physical activity when the movement system is weakened in the fuselage area.
Abstract:
Název práce: Vhodná pohybová aktivita při oslabení pohybového systému v oblasti trupu. Bakalářská práce je zaměřena na oslabení pohybového systému v oblasti trupu a vhodných cvičení vedoucích ke korekci těchto oslabení. První část práce seznamuje s teoretickými poznatky o zdravotní tělesné výchově, držení těla, anatomii trupu, jednotlivých deformitách a vlivu kompenzačních cvičení. V hlavní části práce …more
Abstract:
Name of the thesis: Suitable physical activity during weakening of the locomotive system in the fuselage area. The bachelor thesis is focused on the weakening of the movement system in the area of the fuselage and suitable exercises leading to the correction of these weaknesses. The first part of the thesis introduces the theoretical knowledge about health-educated upbringing, posture, hull anatomy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NAVRÁTIL, Jakub. Vhodná pohybová aktivita při oslabení pohybového systému v oblasti trupu.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta