Theses 

Sociální pracovník jako zaměstnanec úřadu práce – Markéta Cetlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Markéta Cetlová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální pracovník jako zaměstnanec úřadu práce

Anotácia: Práce se zabývá rolí sociálního pracovníka v pozici zaměstnance úřadu práce, konkrétněji obtížnými situacemi, ke kterým při práci dochází, a to z pohledu sociálních pracovníků. Práce je teoreticko-empirická a použitou metodou je kvalitativní výzkum prováděný za pomoci polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumu se účastnilo osm sociálních pracovnic z jednoho kontaktního pracoviště úřadu práce, které popsaly, jak vnímají sociální práci a sebe jako sociálního pracovníka a uvedly problémy, se kterými se setkávají. Součástí práce jsou také návrhy pro řešení některých problémů, opět z pohledu sociálních pracovnic.

Abstract: The thesis deals with the role of a social worker in a position of an employee in an employment office, specifically, the difficult situations from the perspective of social workers which can occur at work. The thesis is theoretical and empirical and the method used is qualitative research carried out with the help of semi-structured interviews. There were eight social workers from the one contact employee office partaking in research who described how they perceive social work and themselves as social workers, and also indicated the problems which they encounter. The part of the thesis is also suggestions for solving some of the problems, again from the perspective of the social workers.

Kľúčové slová: Úřad práce, sociální práce, sociální šetření, sociální pracovník, hodnoty, motivace, dilemata.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Růžičková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 09:57, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz