Theses 

Podpůrná dimenze institucionální a preventivně výchovné edukace – Mgr. Jarmila Matochová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jarmila Matochová, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Podpůrná dimenze institucionální a preventivně výchovné edukace

Supportive Dimension in Institutional Care Facilities and in Educational Care Centers

Anotácia: Tématem rigorózní práce jsou možnosti podpory dítěte s problémovým chováním v podmínkách institucionální a preventivně výchovné edukace. Podporu tematizujeme v kontextu speciálně pedagogických paradigmat i paradigmat spolupracujících oborů. Výchozím myšlenkovým bodem nám je inkluzivní pojetí edukace. Pozornost soustředíme zejména na naplňování potřeb dětí s problémovým chováním z jejich sociálních vazeb, které zasazujeme do teorie sociální opory. Ve výzkumné části práce analyzujeme sociální oporu u dětí s problémovým chováním napříč prostředím institucionální a preventivně výchovné edukace. Na základě výzkumných zjištění formulujeme doporučení pro praxi zaměřená na adresnější naplňování potřeb jakožto pilíře inkluzivní edukace.

Abstract: This thesis aims to describe the problematic of support of a child with challenging behaviour in institutional care facilities and in educational care centres. Supportive process is presented in the context of the theoretical paradigms in the field of special education and related fields as well. The concept of inclusive education is our overarching framework. Main focus is put on the issue of fulfilment of the complex needs of children with challenging behaviour from their social ties, which is set into a theory of social support. In the empirical part of the thesis, the social support of children with challenging behaviour in institutional care facilities and in educational care centres is analyzed. On the basis of research findings, the suggestions for effective needs fulfilment as pillars of inclusive education are formed.

Kľúčové slová: Děti v riziku, Problémy v chování, Porucha chování, Institucionální edukace, Podpůrné potřeby, Resilience, Sociální opora, Children at risk, Behaviour problem, Behaviour disorder, Institutional education, Support needs, Social support

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 11. 2014
  • Vedúci: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 19:17, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz