Nikol JECHOVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace areálů po těžbě uhlí v České republice - hodnocení a perspektivy

Revitalization of coal minig areas in the Czech Republic - evaluation and prospects
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s těžbou uhlí v České republice. Jsou zde zmapována a popsána vytěžená ložiska, těžená ložiska i evidovaná ložiska černého a hnědého uhlí. Pozornost je také věnována negativním vlivům těžby uhlí zejména antropogenní destrukci krajiny. V návaznosti na destruktivní účinky těžby je v této práci přiblížena problematika rekultivací, přičemž vybrané …more
Abstract:
This bachelor thesis addresses the issue of coal mining in the Czech Republic. There are mapped and described extracted, currently mined and registered deposits of black and brown coal. An Attention is also payed to the negative impact of coal mining on landscape with emphasis on the anthropogenic devastation. Following the destructive influence of the coal mining the thesis also deals with matter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JECHOVÁ, Nikol. Revitalizace areálů po těžbě uhlí v České republice - hodnocení a perspektivy. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická