Miroslava Frydrychová

Bakalářská práce

Způsoby odškodnění v oblastech dotčených těžebními limity

Indemnification Programmes for Regions Affected by Mining
Anotace:
Životnost světových zásob ušlechtilých fosilních paliv je odhadována na několik desítek let, zásoby uhlí na více jak jeden bilión tun a jejich životnost, při roční těžbě cca pět miliard tun, na více jak 200 let, tudíž uhlí bude nejvýznamnější energetickou surovinou 21. a 22. století a mělo vést k využívání domácích surovin v maximálně možné míře. V devadesátých letech minulého století došlo rozhodnutím …více
Abstract:
Life span of fossil fuels reserves has been estimated to several tens of years, coal reserves to more than one billion tonnes and their life span, with the annual production of ca five billion tonnes, to over 200 years. Therefore coal will be the most important energy feedstock of 21st and 22nd centuries and it should lead to maximum use of domestic feedstock. In 1990s the Czech government made a decision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Pavel Kounovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava