Filip Kempa

Bakalářská práce

Online propagace průmyslového podniku

Online Advertising of the Industrial Company
Anotace:
Internetové obchodování se stalo běžnou součástí životů mnoha lidí. Ruku v ruce s ním jde také propagace, která se postupně přesouvá od klasických médií k on-line podobě. Teoretická část práce se konkrétně věnuje základním a nejpodstatnějším způsobům marketingové propagace na internetu: optimalizaci pro vyhledávače, řízení PPC kampaní a nastavení strategie v rámci sociálních sítí. V praktické části …více
Abstract:
Internet trading had became common part of life to many people. Link to that walks also publicity that step by step moves from classical media to on-line formats. The theoretical part work deals with the basic and most relevant ways of marketing advertising on the internet: optimalisation for the search engines, managing the PPC campaigns and setting up the social network strategy. The practical application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Simona Matušková
  • Oponent: Tomáš Fešar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin