Vojtěch Tanistra

Bachelor's thesis

Rešerže těžby nerostných surovin za období 2005-2014 v Moravskoslezském kraji a předpoklad na další období

Literature Search Extraction of Mineral Resources for the Period 2005-2014 in the Moravian-Silesian Region and the Forecast for the Next Period
Abstract:
Cílem této práce je poskytnout informace o těžbě nerostných surovin v Moravskoslezském kraji za uplynulé desetiletí. V úvodní části je definováno území Moravskoslezského kraje. Dále je rozepsán popis surovin těžených v kraji a jejich využití. V dalším bodě jsou vypsány firmy působící v oblasti těžby nerostného bohatství v tomto kraji. V bodě pět je zhodnocena těžba surovin těchto firem za období let …more
Abstract:
The aim of this study is to provide information about mining in the Moravian-Silesian region over the past decade. In the introductory part is defined by the Moravian-Silesian region. It is also itemized description of the raw materials mined in the region and their use. At another point, the listed mining companies engaged in the extraction of mineral resources in the region. In point five evaluates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Martin Hummel
  • Reader: Miloš Duraj

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava