Bc. Marie Martinková

Master's thesis

Náhradní rodinná péče očima pěstounů

How foster parents see family foster care
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku náhradní rodinné péče. Cílem práce bylo specifikovat pěstounskou péči. Teoretická část je věnována náhradní rodinné péči, přibližuje její historii a vymezuje formy náhradní rodinné péče. Konkrétněji přibližuje pěstounskou péči a zabývá se procesem získávání dítěte. V poslední kapitole je popisován systém dávek v pěstounské péči. K výzkumnému šetření je použita …more
Abstract:
This thesis focuses on the issue of substitute family care. The aim of the work is to specify foster care. The theoretical part of the thesis deals with substitute family care. It outlines its history and defines the forms of substitute family care. More specifically, it describes foster care and tackles the process of obtaining a child. In the last chapter, the system of benefits in foster care is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2021
  • Supervisor: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Reader: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě