Aneta Paroulková

Master's thesis

Návrh věrnostního programu pro prodejnu s drogistickým zbožím

Design of Loyalty Program for a Drugstore
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je návrh věrnostního programu pro prodejnu s drogistickým zbožím. Hlavním cílem práce je navrhnout věrnostní program pro všechny zákazníky společnosti Rossmann, který by vedl k jejich spokojenosti a věrnosti. Pro sběr dat byla využita metoda kvantitativní, konkrétně pozorování a elektronické dotazování. Data byla roztříděna v sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2016 …viac
Abstract:
The topic of this diploma thesis is a proposal of a loyalty program for a drugstore. The main objective of this work is to design a loyalty program for all customers of the Rossmann company, which would lead to their satisfaction and loyalty. The quantitative method was used for data collection, namely observation and electronic questioning. Data were categorized in spreadsheet of Microsoft Office …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedúci: Pavlína Kozáková
  • Oponent: Kateřina Žídková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava