Mgr. Andrea Fleková

Master's thesis

Příprava pokrmů - metodické zpracování tematického celku pro 1. stupeň ZŠ

Food preparation - methodical processing of the thematic area for the 1st grade of primary school
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tematickým celkem Příprava pokrmů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vymezené v aktuální verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Hlavním cílem bylo navrhnout a metodicky zpracovat vzdělávací obsah tematického celku pro 1. vzdělávací období 1. stupně ZŠ. Navržené očekávané výstupy, učivo i metodické náměty jsou vytvářeny tak, aby korespondovaly …more
Abstract:
Diploma thesis provides of thematic complex Food preparation in education area Human and the world of work, defined in the actual version of Framework educational program for elementary education. The main objective were to propose and methodically process education area for 1st educational period for the 1st grade of primary school. Proposal expected outputs, curriculum and methodically themes are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta