Lenka Jochymková

Diplomová práce

Biosorpce Cr(VI), Zn(II) Cd(II) a Ni(II) z vodného roztoku pomocí pecek švestky domácí

Biosorption of Cr (VI), Zn (II) Cd (II), and Ni (II) from an Aqueous Solution Using a Plum Stones domestic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem biosorpce těžkých kovů Cr (VI), Zn (II), Ni (II), Cd (II) z vodného roztoku na materiálu pecek švestky domácí (Prunus domestica), jako možném biosorbentu pro čistírny odpadních vod. Podstatou práce je studium faktorů ovlivňující proces biosorpce, vyhodnocení ideálních podmínek, studium sorpce jednotlivých kovů a i jejich následné kombinace. V práci je popsána fyzikální …více
Abstract:
The aim of this thesis was to study the biosorption of heavy metals Cr (VI), Zn (II), Ni (II), Cd (II) from aqueous solutions with the use of plum stones (Prunus domestica) to assess their possible use as biosorbents of heavy metals in wastewater treatment plants. Different factors affecting the biosorption proces were studied, the study of sorption of particular heavy metals and evaluation of ideal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava