Vendula Mandlová

Master's thesis

Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií

Radiological protection of the department with a positron emission tomograph
Abstract:
MANDLOVÁ Vendula. Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií. Diplomová práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2017. 60 s. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá výzkumem pracoviště s pozitronovou emisní tomografií ve Fakultní nemocnici Ostrava. Teoretická část je zaměřena na právní rámec …more
Abstract:
MANDLOVÁ, Vendula. Radiological protection of the department with a positron emission tomograph. Thesis: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2015. 60 p. Head of the thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The thesis deals with positron emission tomography workplace at the University hospital Ostrava. Theoretical part describes the legislation of the issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Karla Barčová
  • Reader: Hana Věžníková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava