Štefan Čambora

Bakalářská práce

Měření parametrů odrazivosti luminoforů

Measurement of the Luminophores' Reflectance Parameters
Anotace:
Bakalárska práca sa v celom jej rozsahu zaoberá vlastnosťami luminoforu. Tieto vlastnosti sú prospešné pre ďalšie využívanie tohto materiálu a jeho aplikácie do praxe. Pre merania bol vybraný druh vodivého polyméru – polyanilin, vďaka jeho vlastnostiam a predpokladu následne využívať tento druh polyméru v rôznych odvetviach. Na vzorkách boli zrealizované merania odrazivosti, priepustnosti a odporu …více
Abstract:
This bachelor thesis in its entirety deals with the properties of luminophor. These features are beneficial to further use along with application of the material into thepractice. Polyaniline was selected as a measuring type of a conductive polymer because of its properties and assumpting the further use of this type of a conductive polymer in various industries. The measurements of reflectivity, permeability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Josef Svatuška
  • Oponent: Stanislav Hejduk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie