Helena Nedošínská

Diplomová práce

Rozhodovací stromy a jejich aplikace v analýze obrazu

Decision Trees and their Applications in Image Analysis
Anotace:
Cílem této diplomové práce je teoretický rozbor dvou známých klasifikátorů, a to rozhodovacích stromů a SVM (Support Vector Machines). Další částí práce je vybrání vhodných příznaků (HOG), jejich praktické použití pro rozhodovací stromy a SVM a jejich následné porovnání. Pro implementaci bylo zvoleno prostředí MS Visual Studio, objektově orientovaný programovací jazyk C++ a knihovna OpenCV.
Abstract:
The goal of this diploma thesis is the theoretic analysis of two well-known classifiers, Decision Trees and SVM (Support Vector Machines). Next part of this thesis is choosing the suitable features (HOG), their practical use for Decision Trees and SVM and their comparison. For the implementation we have selected the environment of MS Visual Studio, object oriented programming language C++ and OpenCV …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2016
  • Vedoucí: Eduard Sojka
  • Oponent: Radovan Fusek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava