Lenka MATULOVÁ

Bachelor's thesis

Řečové dovednosti předškolních dětí - norma a realita

Speech skills of preschool children - standard and reality
Abstract:
Tato práce se zabývá řečovými dovednostmi předškolních dětí. Cílem práce je zjistit úroveň vybraných řečových dovedností u dětí v jednotlivých vývojových fázích předškolního věku a porovnat zjištěný stav s očekávanou úrovní zkoumaných dovedností. V teoretické části práce jsou popsána specifika vývoje dítěte předškolního věku, řeč a její vývoj, jazykové roviny, faktory, jež vývoj řeči ovlivňují a nejčastěji …more
Abstract:
The work deals with language skills of preschool children. The aim of this work is to determine the level of selected language skills of pre-school children of individual development stages and to compare the state with the required level of researched abilities. The theoretical part of the work describes the specifics of pre-school child development, language, and its development, language layers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATULOVÁ, Lenka. Řečové dovednosti předškolních dětí - norma a realita. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta