Petr Přinosil

Bachelor's thesis

Vliv příměsí na bod vzplanutí motorové nafty

Influence of the Additives Liquids Concentration on the Flash Point of Diesel Fuel
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vlivem příměsí na bod vzplanutí motorové nafty. V práci je provedena rešerše na téma nebezpečí skladování hořlavých kapalin a jejich směsí, především s ohledem na hořlavost směsí. Práce uvádí příklady závažných havárií spojených se skladováním hořlavých kapalin a popisuje jejich následky. V souvislosti s kvalitou skladovaných hořlavých kapalin jsou v bakalářské práci uvedeny …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the influence of admixtures on the flash point of diesel fuel. The literary research was done on the topic of the storage hazards of flammable liquids and their mixtures, especially with a regard to the flammability of the mixture. The work presents examples of serious accidents associated with the storage of flammable liquids and describes their consequences. Within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2021
  • Supervisor: Hana Věžníková
  • Reader: Michaela Skřížovská

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava