Petr Přinosil

Bachelor's thesis

Vliv příměsí na bod vzplanutí motorové nafty

Influence of the Additives Liquids Concentration on the Flash Point of Diesel Fuel
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vlivem příměsí na bod vzplanutí motorové nafty. V práci je provedena rešerše na téma nebezpečí skladování hořlavých kapalin a jejich směsí, především s ohledem na hořlavost směsí. Práce uvádí příklady závažných havárií spojených se skladováním hořlavých kapalin a popisuje jejich následky. V souvislosti s kvalitou skladovaných hořlavých kapalin jsou v bakalářské práci uvedeny …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the influence of admixtures on the flash point of diesel fuel. The literary research was done on the topic of the storage hazards of flammable liquids and their mixtures, especially with a regard to the flammability of the mixture. The work presents examples of serious accidents associated with the storage of flammable liquids and describes their consequences. Within …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedúci: Hana Věžníková
  • Oponent: Michaela Skřížovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava