Štěpán Sležka

Bakalářská práce

Řešení vytápění rodinného domu se zdrojem tepla - tepelné čerpadlo

Heating Solution in the Family House with Heat Source - Heat Pump
Anotace:
Sležka Štěpán. Řešení vytápění rodinného domu se zdrojem tepla – tepelné čerpadlo, bakalářská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2021. Bakalářská práce je pojata jako projektová dokumentace pro provádění stavby, rodinného domu s následným návrhem vytápění, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb [3] v platném znění. Jedná se o zděnou dvoupodlažní nepodsklepenou …více
Abstract:
Sležka Štěpán. Heating Solution in the Family House with Heat Source - Heat Pump, Bachelor´s Thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Environment of Buildings and Faculty of Civil Engineering, 2021, The bachelor's thesis is conceived as project documentation for the construction of a family house with implementation of heating system, according to czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Iveta Skotnicová
  • Oponent: Andrea Baďurová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava