Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.

Doctoral thesis

Výchova uměním jako tvůrčí způsob poznávání. Percepce, imaginace, kreativita jako mody transcendence.

Education through art as a creative way of knowledge. Perception, imagination, creativity as a modus of transcendence.
Abstract:
Ústředním tématem disertační práce je poznávání světa zprostředkovávané výtvarným uměním a výtvarnou tvorbou. Tento tvůrčí způsob poznávání zážitkem uměleckého procesu jako celku, obsažený i termínem výchova uměním, je v práci nahlížen z hlediska tří specifických (poznávacích) procesů – percepce, imaginace a kreativity, ústících v transcendentní přesah tohoto poznání, manifestovaný rozšířenou schopností …more
Abstract:
Dissertation thesis aims on the knowing of the world which is mediated by visual art and artistic creation. This creative way of learning experience through the whole artistic process (also contained in the term Education through Art) is seen in this work in terms of three specific (cognitive) processes - perception, imagination and creativity which overlap to the transcendental knowledge - which manifests …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 4. 2009
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Vladimír Havlík, doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta