Adriena Hanáková

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace základní umělecké školy

The Analysis of Marketing Communication at the Basic Art School
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývala analýzou marketingové komunikace pro základní uměleckou školou. Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat nynější marketingovou komunikaci školy a poté navrhnout možnosti zefektivnění marketingové komunikace Základní umělecké školy Frenštát pod Radhoštěm. V teoretické části jsem se zabývala vysvětlením teoretických východisek týkajících se marketingové komunikace …více
Abstract:
This thesis analyzed the marketing communications for primary art school. The aim of my thesis was to analyze the current marketing communications of the school, and then suggest the possibility of more effective marketing communications for primary art school in Frenštát pod Radhoštěm. The theoretical part explains the theoretical background on marketing communications. In the practical part, I conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Roman Kozel
  • Oponent: Michaela Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava