Kristýna ŠTEFKOVÁ

Bachelor's thesis

Dramatická výchova jako prostředek k rozvoji komunikace

Drama education as a means of developing of communication
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikace pomocí metod a technik dramatické výchovy u dětí mladšího školního věku. Práce obsahuje teoretické kapitoly, kde jsou vymezeny a definovány základní pojmy týkající se komunikace a dramatické výchovy. Praktickou část tvoří konkrétní cvičení a hry. Jsou seřazeny postupně od nejjednodušších her až po složitější aktivity, které je možné dále rozvíjet …viac
Abstract:
My thesis is about developement of communication by means of methods and technics of drama education for children of younger school age. This thesis contains some theoretical chapters where basic definitions connected with communication and drama education are explained. The practical part of thesis contains factual drama excercises and games. They are ranged gradually from the simplest games to more …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFKOVÁ, Kristýna. Dramatická výchova jako prostředek k rozvoji komunikace. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta