Kristýna ŠTEFKOVÁ

Bachelor's thesis

Dramatická výchova jako prostředek k rozvoji komunikace

Drama education as a means of developing of communication
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikace pomocí metod a technik dramatické výchovy u dětí mladšího školního věku. Práce obsahuje teoretické kapitoly, kde jsou vymezeny a definovány základní pojmy týkající se komunikace a dramatické výchovy. Praktickou část tvoří konkrétní cvičení a hry. Jsou seřazeny postupně od nejjednodušších her až po složitější aktivity, které je možné dále rozvíjet …more
Abstract:
My thesis is about developement of communication by means of methods and technics of drama education for children of younger school age. This thesis contains some theoretical chapters where basic definitions connected with communication and drama education are explained. The practical part of thesis contains factual drama excercises and games. They are ranged gradually from the simplest games to more …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTEFKOVÁ, Kristýna. Dramatická výchova jako prostředek k rozvoji komunikace. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta