Marian Böhm

Diplomová práce

Technologie vybavení porubu 320 209 ve 32. sloji 2. kry mezi 4. a 5. patrem na závodě Sever Dolu ČSM ve Stonavě

Technology of machine equipment of the face No. 320 209 in the seam No. 32 in the 2nd panel between the 4th and 5th level at Plant North of CSM Mine at Stonava
Anotace:
Diplomová práce řeší návrh technologie vybavení porubu č. 320 209 na závodě Sever Dole ČSM, charakteristikou geologických poměrů a uložnými poměry Dolu ČSM, dále návrhem otvírky a přípravy ve výše uvedeném porubu. V hlavní části pak návrhem nasazení vhodné technologie dobývání mechanizovanou výztuží a instalací porubu.Dále práce řeší základní požadavky v porubu na větrání a navrhuje veškeré přípravné …více
Abstract:
Dissertation soves of technological equipment for the coal face No. 320 209 at plant North of ČSM Mine,further deals with characteristics of geological and strata conditions of ČSM Mine. Project of development and opening of above mentioned coal face forms a part of this work as well.In the main part of this work the proposal of appropriate mechanized support employment and coal transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Žůrek
  • Oponent: Antonín Baselides

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava