Bc. Zuzana KRÁLOVÁ

Diplomová práce

Využití in vitro testů genotoxicity ve screeningu mutagenity environmentálních vzorků

The use of in vitro genotoxicity assay in screening mutagenicity of environmental samples
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na znečištění složek životního prostředí ? ovzduší, vody a půdy a na hlavní zdroje a příčiny znečištění. Obsahuje charakteristiku vybraných typů nejzávažnějších kontaminant životního prostředí a přehled nejčastěji používaných bakteriálních in vitro testů genotoxicity, kterými se hodnotí mutagenita environmentálních vzorků. Cílem experimentální části bylo …více
Abstract:
The theoretical part of thesis is focused on contamination of the basic components of the environment - air, water and soil. The thesis focuses on the main sources and causes of pollution. It describes characteristics of selected types of the most dangerous environmetal contaminants and present the overview of commonly used bacterial in vitro genotoxicity assays, wchich assess the mutagenicity of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Zuzana. Využití in vitro testů genotoxicity ve screeningu mutagenity environmentálních vzorků. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta