Bc. Michaela Nagyová

Diplomová práce

Monitoring skládek odpadu

Landfills monitoring
Anotace:
Diplomová práce se skládá z teoretické části, která je zaměřena na konkrétní zdroj polutantů – odpad, jeho složení, produkci, na způsob nakládání s ním a jeho likvidaci. Dále popisuje vybrané persistentní organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky, pesticidy, perfluorované uhlovodíky a bromované zpomalovače hoření, jejich vlastnosti, použití, výskyt a monitoring ve vodách, půdě a vzduchu v …více
Abstract:
The thesis consists of a theoretical part, which focuses on a particular source of pollutants - waste, its composition, production, waste management and waste disposal and further describes persistent organic compounds, polycyclic aromatic hydrocarbon, pesticides, perfluorinated compound and brominated flame retardants, their properties, uses, occurrence and monitoring in the waters, soil and air near …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta