Lenka Tutterová

Bakalářská práce

Hydrická rekultivace jámy Medard

Hydric Reclamation of the Mine Pit Medard
Anotace:
Práce se zabývá hydrickou rekultivací bývalého hnědouhelného lomu Medard – Libík na Sokolovsku. V rešeršní části jsou popisovány postupy a základní informace o rekultivacích, společně s technickou i biologickou etapou, která se následně aplikovaly na povrchové doly v České republice i zahraničí. Dále jsou popisovány postupy rekultivací v zájmovém území, společně s průzkumem dané lokality a zhodnocením …více
Abstract:
This work is focused on reclamation of the former brown-coal quarry Medard - Libík in Sokolov district. Procedures and basic information along with technical and biological stages about the reclamation which were subsequently applied to opencast mines in Czech republic and abroad, are described in the research part. Further, reclamation procedures along with research of the specific locality and evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Hana Kovaříková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava