Karolína Vavrečková

Master's thesis

Posouzení hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Evaluation of Performance Appraisal and Employee Remuneration in a Selected Company
Abstract:
Cílem diplomové práce je nastínit řešení problémů v oblasti současného hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Pro dosažení stanoveného cíle bylo použito literární rešerše, dotazníkového šetření, pozorování a strukturovaných rozhovorů. V práci byly poskytnuty návrhy, které by jsou směřovány ke zlepšení zjištěné situace hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to make suggestion solutions of problems in present condition of performance appraisal and employee remuneration in a selected company. In the thesis are used literary research, questionnaire survey, observation and interviews. The thesis provides proposals which be intended for improvement ascertained situation in company. Provided proposals should be implement in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Jiří Bláha
  • Reader: Zdeňka Ultmannová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava