Theses 

Komparace vybraných podmínek pro výuku předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově – Michaela ANTOŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela ANTOŠOVÁ

Bakalářská práce

Komparace vybraných podmínek pro výuku předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově

The comparison of selected conditions for teaching subjects of Physical Education and Health Education at primary and secondary schools in Karlovy Vary and Sokolov

Anotace: Cílem této bakalářské práce je přispět k řešení problematiky podmínek výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově. V teoretických východiscích se práce zabývá významem pohybových aktivit pro člověka. Představuje Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání a podrobněji se věnuje vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tu poté srovnává se systémy výuky v zahraničí. Následuje kapitola věnující se podmínkám pro výuku vzdělávacího oboru Tělesná výchova. Závěrečnou část teoretických východisek tvoří kapitola o výsledcích předchozích studií a celkové shrnutí. Následně se věnujeme samotnému výzkumu. Dotazníkovým šetřením jsme zjišťovali základní údaje o struktuře učitelů TV a podmínky pro výuku předmětů TV a Výchova ke zdraví. Data jsme zaznamenali formou grafu a tabulek a následně jsme provedli metodu komparace, kdy lepší podmínky pro výuku vykazují střední školy a školy v Sokolově.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to contribute to find a solution for teaching conditions issues in Man and health educational area in primary and secondary schools in Karlovy Vary and Sokolov. In theoretical part is the thesis dealing with an improtance of physical activities for man. Introduces Framework educational programs for primary and secondary education and is in great detail focused on Man and health educational area, which it proceeds to compare to education abroad. Teaching conditions in a field of physical education follows. Then the closing part of theoretical part consists of the previous theses results and overal summary. Then we focused on actual research. Using questionnaire survey we found basic data regarding physical education teachers structure and conditions of teaching subjects of physical education and health education. We wrote down data in form of chart and in table form then we performed comparison method to reveal that better conditions for teaching are demonstrated by secondary schools and schools in Sokolov.

Klíčová slova: člověk a zdraví, Rámcové vzdělávací programy, střední škola, tělesná výchova, výchova ke zdraví, základní škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=172701 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ANTOŠOVÁ, Michaela. Komparace vybraných podmínek pro výuku předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz