Karel Tax

Bakalářská práce

Návrh hydrické rekultivace na Dolu Nástup Tušimice

Proposal of hydric restoration at Nástup Tušimice mine
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce “Návrh hydrické rekultivace na Dolu Nástup Tušimice“, je možnost řešení odvodnění části rekultivované plochy severních svahů. V první části práce je popsán lom a lokalita s její geologií, klimatickými a hydrologickými podmínkami. V další části je řešena obecná stránka rekultivací a probíhající rekultivační procesy. Ale hlavní zaměření práce je na hydrickou rekultivaci …více
Abstract:
The subject of my thesis „ Proposal of hydric restoration at Nástup Tušimice mine“ is posibility of solution of drainage of the reclaimed area of northern slopes. The first part contains description of mine and locality with geological, climatic and hydrological conditions. In the next part is solved general site of reclamation and ongoing reclamation processes. But the main focus of thesis is hydric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Arnoštka Kostková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava