Roman Pudl

Bachelor's thesis

Návrh nové těžební technologie na lomu Řačice - studie

Proposal for new mining technology on the quarry Racice - the study
Abstract:
Bakalářská práce popisuje současný stav dobývání, nakládky a úpravy suroviny v kamenolomu Račice. V současné době se veškerá těžba suroviny v lomu provádí za použití trhacích prací. Vzhledem k tomu že geologické podmínky lomu Račice a vlastnosti těženého nerostu umožňují využití i jiné technologie dobývání, seznamuje tato práce s možnostmi využití dobývání nerostu za pomocí hydraulického kladiva, které …more
Abstract:
This bachelor’s thesis describes the current state of mining, loading and treatment of raw materials in the Racice quarry. At present all mining work in the quarry is carried out by blasting. and treatment of raw materials in the Racice quarry. At present all mining work in the quarry is carried out by blasting. Both the geological conditions and the qualities of the extracted minerals enable use of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2013
  • Supervisor: Milan Mikoláš
  • Reader: Vojtěch Kuba

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava