Michaela Dordová

Diplomová práce

Kinetika adsorpce, rovnováha adsorpce a modelování odstranění mědi z vodného roztoku adsorpcí na mix šišek

Kinetics of Adsorption, Equilibrium of Adsorption and Modeling of Removal of Copper from Aqueous Solution by Adsorption onto Mix Cones
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kinetikou adsorpce, její rovnováhou a modelováním odstranění Cu(II) z vodného roztoku pomoci chemicky modifikovaných šišek vybraných jehličnatých stromů (Pinus sylvestris, Picea abies). V teoretické části je zpracován současný stav dané problematiky, popsán proces biosorpce, charakteristika použitého biosorbentu a popis mědi. V experimentální části je popsána metodika …více
Abstract:
This thesis studies the processes of adsorption kinetics, the equilibrium and modeling removal of Cu(II) from aqueous solutions using a chemically modified cones of selected coniferous trees (Pinus sylvestris, Picea abies). In the theoretical part there are chapter dealing with the current state of issue, biosorption process, characteristic of biosorbents and description of copper. The experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Dalibor Surovka
  • Oponent: Eliška Sarčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava