Bc. Marta Smékalová

Diplomová práce

Zemědělsky významné druhy plevelů v náspu železniční tratě

Agriculturally important species of weeds in the embankment of the railway line
Anotace:
V diplomové práci je hodnocen vztah železnice a skladby plevelů na orné půdě. K hodnocení byly vybrány čtyři lokality, které se nacházejí v okrese Žďár nad Sázavou. V lokalitách bylo zvoleno pět stanovišť – kolejiště, násep, stráň, hranice s ornou půdou a orná půda. Na těchto stanovištích proběhlo třikrát během roku 2021 fytocenologické snímkování. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnými analýzami …více
Abstract:
The diploma thesis evaluates the relationship between the railway and the composition of weeds on arable land. Four localities in the district of Žďár nad Sázavou were selected for evaluation. Five sites were selected in the localities – track, embankment, slope, arable land border and arable land. Phytocenological samplings were collected at these sites three times in 2021. The results were processed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Rypová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta