Lucie Adámková

Bakalářská práce

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví

Adsorption Isotherms Studies of Biosorption of Cr (VI) from Aqueous Solutions by Peach Stones
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví (Prunnus Persica). V teoretické části je popsán proces biosorpce, její faktory, mechanismy a biosorbenty. Detailně je pak také popsáno rozdělení izoterem. Dále jsou uvedeny vlastnosti šestimocného chromu a jeho metody odstranění z vodných roztoků. V experimentální části je vyhodnocena …více
Abstract:
This thesis deals with the study of adsorption isotherms of adsorption of Cr (VI) from aqueous solutions using waste pits from peaches (Prunnus Persica). In the theoretical section describes the biosorption process, the factors, mechanisms and biosorbents. Described in detail isotherm distribution. Furthermore, the properties of hexavalent chromium and its methods of removal from aqueous solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Dalibor Surovka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava